O_sjablonger_A1_512X512_NY

Snøhetta med konseptstudie for Verdenshavsenteret O på Dokken i Bergen

Det internasjonale arkitektfirmaet Snøhetta har sammen med en bred ekstern arbeidsgruppe utarbeidet en konseptstudie for Verdenshavsenteret O. Studien legger stor vekt på at O et skal være en pioner på Dokken som gir et stort bidrag gjennom å være et naturlig samlingspunkt og løfte det offentlige byrommet. Dette gjøres gjennom å skape attraktive og tilgjengelige uteområder for allmennheten og aktørene rundt.

Se også Bergens Tidenes omtale av konseptstudien her.

Et verdenshavsenter bygget både over og under overflaten, tilgjengelighet hele døgnet, Bergens største solcellepark og en pulserende aktivitetsskaper for både beboere, næringsliv og hele byens befolkning er også noen av anbefalingene fra Snøhetta.

–    Bergen har med Verdenshavsenteret O en sjelden mulighet etablere byen som havhovedstaden for all fremtid og skape noe som hele Bergen vil bruke og være stolt av. Dette prosjektet er av avgjørende nasjonal betydning, sier gründer og partner i Snøhetta, Kjetil Thorsen.

Oppdraget har vært å belyse hvordan Verdenshavsenteret O på Dokken kan bidra i ut utforske og formidle kunnskap om havet. Samt hvordan man kan være en motor i utviklingen av en helt ny bydel og være til glede for byens innbyggere, forskningsmiljøer, næringsliv og besøkende.

–       Dette er en svært spennende konseptstudie. Ressurspersoner fra forskning, kommune, næringsliv, kultur, skoleverket, reiseliv, arkitekter, eiendomsaktører, studenter med flere har gitt gode innspill. Snøhetta har foredlet arbeidet på en imponerende måte. Jeg er spesielt glad for konkretiseringen av hvordan prosjektet skal gi mye mer tilbake til byen, enn det kommunen bidrar med, sier Aslak Sverdrup, administrerende direktør i Akvariet og leder for prosjektet.

–       Fra å være et tradisjonelt akvarium på Nordnes skal Verdenshavsenteret i Bergen tilby opplevelser, forskning, kunnskapsformidling, innovasjon og ekspedisjoner til steder vi ikke trodde var mulig. O skal både være fysisk og virtuelt. Verdenshavsenteret skal fortelle de morsomme historiene, de viktige historiene, de ukjente historiene, men også de ubehagelige historiene. O skal være like viktig lokalt som nasjonalt og globalt. Prosjektet skal endre folks forhold til havet gjennom altoppslukende sanseopplevelser og banebrytende kunnskapsformidling, sier Kjetil Thorsen.

Studien peker på det store potensialet i å gjøre prosjektet større enn seg selv og gi en rekke aktiviteter til nærområdet og byen. Studien viser hvordan man eksempelvis kan etablere skole, en utendørs havpark, sjømatmarked, spisesteder, møteplasser og formidlingsarenaer for forskning og næringsliv, senketanker, lekeplasser, undervannspassasje som bygger Dokken og Laksevåg sammen, arenaer for konserter, akvarium i fjorden, havbunnssafari, dyrking i sjø, badeplattformer med mer.  

–        Verdenshavsenteret O skal bli noe helt annet enn det man forbinder med dagens Akvariet. Ved å ta i bruk havet og utvikle det offentlige byrommet vil man kunne gjøre O til en viktig identitetsskaper og bidra til et godt bymiljø. Dette er en mulighet som vil skape stor verdi for beboerne på Dokken, bergenserne, besøkende, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Jeg håper de som planlegger den nye bydelen ser hvilket potensial Verdenshavsenteret O kan være ved å bli motor i byutviklingen og ser på dette som et konstruktivt bidrag i sitt arbeid, sier Kjetil Thorsen.

–        I kraft av sin beliggenhet vil O på Havnelagertomta fungere som en forbindelse mellom byen og fjorden – mellom land og vann. Verdenshavsenteret O må evne å være et kombinasjonsbygg som forener en rekke behov internt, men bør også kunne være en flerbruks- og sambruksarena for bydelen. O bør i tillegg til havbaserte aktiviteter også fungere som byens urbane storstue, sier Kjetil Thorsen.

Fra studien – om arkitekturens ambisjoner

Som arkitektur må O sette skyhøye ambisjoner. En helhetlig arkitektonisk formgiving som strekker seg fra ute til inne, fra land til vann og fra bymessig skala og ned i detaljene. O bør ikke være fragmentert og kompromissbasert, det må tenkes helhet – ikke stykkevis og delt. En ny typologi som O representerer bør være en arkitektur som er både tørr og våt, er ute og inne og strekker seg fra høyden og ned i dypet. I Snøhetta er vi tydelige på at prosjektet må tørre å tenke stort og ønske å være markant til stede i Bergen og på Dokken. En investering og et innhold som dette prosjektet representerer vil kreve klare og intelligente grep helt fra start. Det foreligger helt klart at i utformingen av Verdenshavsenteret ligger også premisset om å skape en helt ny typologi for et bygg. Et internasjonalt havsenter har vi faktisk ikke sett enda. For å klare å definere en slik typologi har vi satt opp åtte punkter prosjektet må sikre:

Arkitekturen må:

1.     Skape et stort og tilgjengelig byroms-landskap som etableres i, rundt og over Havnelageret

2.     Være tilgjengelig for folk hele døgnet

3.     Være større enn seg selv og være ikke bare på tomten, men Dokken forøvrig og i andre deler av Bergen samt utover kommunegrensene.

4.     Etablere verdenshavsenteret i, over og under havoverflaten

5.     Bryte barrierer, etablere installasjoner i havrommet og bli en naturlig del av dette for å vise folk det vi ikke kan se

6.     Involvere i både bruk og innhold

7.     Være integrert og tilpasset med klima og natur

8.     Imponere, aktivere og utfordre oss

Videre gis det også tydelige føringer og mulighetsbeskrivelser for hvordan bygget og området kan utvikles:

–        Gjenbruke materialer der det er mulig

–        Reetablere naturmangfold både på land og i sjø

–        Skape nye sirkulære systemer

–        Fange sol til oppvarming

–        Bruke vann på innovative måter

–        Bruke fornybare energikilder i etablering og drift

–        Mulighet for å skape Bergens største solcellepark som forsyner strøm til hele bydelen

Om konseptstudien:

Selve oppdraget om utforming av O vil utlyses i en senere arkitektkonkurranse eller samspillskonkurranse. Konseptstudien komprimerer all informasjon fra underleggende strategi til et sammenhengende og helhetlig uttrykk som legger grunnlag for alle kreative uttak. Konsepter utvikles for man designer, og meningen bak prosjektet er viktigere enn dets estetiske form. Konseptet skal fange og formidle denne meningen. Med felles forståelse av O, deres ambisjon om å etablere et verdenshavsenter har Snøhetta definert et helhetlig konsept som understøtter langsiktige strategiske mål, visjoner og verdier for etableringen på Dokken i Bergen.

Snøhetta har ledet arbeidet og utviklet konseptet, med gode innspill fra en bred nasjonal ressursgruppe.